Në Mekë nuk ekzistonte ndonjë këshill shkencor, ndonjë bibliotekë apo shkollë. Meka ishte një fis. Nuk kishte as një klerik të mirëfilltë. As një murg apo mësues. Pejgamberi i Allahut u lind jetim dhe u rrit pa nënë e në mungesë të mbështetjes prindërore gjatë gjithë jetës. Edukatori i tij ishte vetë Allahu. Në hadithin profetik thuhet:

Mua më edukoi Allahu. Sa bukur më edukoi Ai.” (Sujuti, Xhamiu’s-Sagir, I, 12.) Allahu e edukoi të Dërguarin e Tij. Ndërsa I Dërguari i Allahut me këtë moral edukoi një umet të tërë. Në këtë mënyrë nga ato njerëz gjysëm të egër, u ndërtua qytetërimi i Epokës së Lumturisë.

Share.

Leave A Reply