RRIZKU

Rrizk quhet çdo gjë me të cilën ushqehen apo kanë dobi krijesat. Allahu është Ai që ua jep të gjitha krijesave rrizkun. Allahu ka thënë:

“S’ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej Tij.” (Hud, 6.)

Allahu e ka caktuar rrizkun e çdo krijese. Vetëm se i takon njeriut të kër­kojë dhe ta gjejë rrizkun e tij. Detyra e njeriut është ta fitojë me rrugë hallall rrizkun e tij dhe në përputhje me urdhrat e Allahut. Allahu ia jep njeriut rrizkun si ta kërkojë ai. Ai që e përdor keq vullnetin e tij, teksa fiton rrizkun e tij dhe ushqehet me haram, ka për t’u dënuar për këtë arsye.

EXHELI

Allahu, i cili e ka krijuar njeriun nga hiçi, ka caktuar edhe moshën që ai duhet të jetojë. Jeta është një periudhë kohore e kufizuar, që fillon nga lindja e njeriut dhe vazhdon deri në vdekjen e tij. Exhel quhet momenti kur merr fund jeta e kësaj bote.

Allahu ka caktuar se sa do të jetojë secili njeri, kur, ku dhe si do të vdesë. Cilado qoftë arsyeja e vdekjes, exheli është një dhe nuk ndryshon. Kur vjen exheli, pra koha e përcaktuar për të vdekur, njeriu ndahet nga kjo jetë. Allahu na mëson kështu në Kuran, në lidhje me faktin se exheli nuk ndryshon:

“…kur atyre u vjen afati, ata nuk mund ta shtyjnë atë e as ta shpej­tojnë, qoftë edhe për një çast.” (Nahl, 61)

Detyrat që bien mbi ne janë të mbrojmë shëndetin, të distancohemi nga gjërat që rrezikojnë jetën tonë, të mos kalojmë kot kohën e kësaj bote, që është shumë e kufizuar për ne, të punojmë për këtë jetë sikur nuk do të vdesim kurrë dhe të punojmë për jetën tjetër sikur do të vdesim nesër.

Meqë njeriu nuk e di se kur i përfundon jeta dhe kur do t’i vijë exheli, ai duhet t’i kryejë detyrat e tij në kohë dhe të mos i shtyjë ato për një kohë më të largët.

 

Share.

Comments are closed.