Zekati mund t’i jepet:

Të varfërve: Konsiderohen ata individë që sipas Islamit nuk janë të pasur. Pra, njerëzit me pasuri nën nivelin e nisabit.

Allahu (xh.sh.) thotë:

“Dhe në pasurinë e tyre kishin përcaktuar të drejtë për lypësin dhe për të ngratin (që ka nevojë por, nuk lyp). ” (Dharijat 19)

Të vobektëve: Konsiderohen ata individë të cilët nuk janë në gjendje të sigurojnë as nevojat e tyre themelore.

Borxhlinjve: Konsiderohen ata individë që po të shlyenin borxhin me pasurinë e tyre do të varfëroheshin krejtësisht. Këtyre u jepet zekati, kur sigurisht pasuria e tyre nuk e arrin nisabin.

Udhëtarëve: Konsiderohen ata individë që kanë mbetur pa lekë gjatë udhëtimit. Këtyre mund t’u jepet zekat sa për të mbërritur në shtëpinë e tyre. Udhëtarët e tillë, me pasuri të mjaftueshme për të plotësuar nevojat, është më mirë të marrin borxh.

Luftëtarëve në rrugën e Zotit: Konsiderohen  ata  individë  që  dëshirojnë  të  marrin  pjesë  në  një luftë të drejtë, por nuk i kanë mundësitë ekonomike për ushqim, armë, etj. Këtyre mund t’u jepet zekati për të plotësuar këto nevoja. Në këtë grup përfshihen edhe ato që i janë përkushtuar tërësisht diturisë dhe luftën e tyre e bëjnë me pendë.

”              Në Kuran përmenden edhe tre grupe të tjera që përfitojnë zekat. Ato janë skllevërit, të dobëtit në besim dhe mbledhësit e zekatit.

”              Ne mund t’ia japim zekatin tërësisht një personi që bën pjesë në njërin nga grupet e mësipërme

ose mund t’ia ndajmë disa njerëzve që përfshihen në grupe të ndryshme.

”              Është më mirë që shpërndarja e zekatit të fillojë nga të afërmit.

Allahu (xh.sh.) thotë:

“Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokërr prej të cilës mbijnë shtatë kallinj, ndërsa në secilin kalli ka nga njëqind kokrra. Allahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, Allahu është Bujar i Madh, i di qëllimet.” (Bekare 261)

Kujt nuk mund t’i jepet zekati

Zekati nuk i jepet Të pasurve. Atyre që nuk janë myslimanë. Atyre që e kemi për detyrë t’u shërbejmë gjithmonë (nënës, babasë, gjyshes, gjyshit, fëmijët dhe nipërve dhe mbesave). Vendeve, si: shkollë, spital, rrugë, xhami, urë. Bashkëshortët nuk mund t’i japin njëri-tjetrit zekatin. Por Zekati mund t’i jepet vëllait, motrës, xhaxhait, dajës, hallës, tezes, nipit si dhe mbesës.

Share.

Comments are closed.