Profetët
Krijimi i Ademit (a.s.)

Allahu i Madhëruar, Krijuesi dhe Sunduesi i gjithësisë, dëshiroi të krijojë “njeriun”, më të nderuarin e krijesave, me qëllim që…

1 2 3