Fjalët e bekuara të Profetit (a.s.), në lidhje me vlerën e leximit të Kuranit:

“Më i miri në mesin tuaj është ai që mëson vetë Kuranin dhe ua mëson atë të tjerëve.”

***

“Kush lexon një germë nga libri i Allahut, Kurani, fiton një sevap. Çdo sevap do të shpërblehet dhjetëfish.”

***

“Kush dëgjon një ajet nga Kurani, do të fitojë sevape shumëfish. Atij që lexon një ajet nga Kurani, ai do t’i bëhet dritë në Ditën e Kiametit.”

***

“Lexoni Kuranin, sepse ai do të bëjë ndërmjetësim (shefaat) për ju në Ditën e Kiametit.”

***

“Kush lexon Kuranin dhe vepron në përputhje me mësimet e tij, prindërve të tij do t’u vihet në kokë nga një kurorë brilantesh, rrezatimi i së cilës është më i fortë se drita e diellit që bie mbi shtëpitë në këtë botë. Mendoni se sa sevape do të fitojë ai që vepron sipas Kuranit.”

***

Profeti (a.s.), i tha Ebu Dherit:

“Të dalësh në mëngjes nga shtëpia që të mësosh në xhami një ajet nga libri i Allahut, është më e dobishme për ty sesa të falësh njëqind rekat nafile.”

***

“Kush lexon Kuranin, e mëson përmendsh atë, vepron hallallin dhe dis­tancohet nga harami Allahu ka për ta vendosur atë njeri në xhenet dhe do ta lejojë të bëj shefaat për dhjetë të afërm të tij që gjenden në xhehenem.” (Et-Tergib vet-terhib, vol. 2, fq. 342.)

Share.

Comments are closed.